Mărturie de credință

Misiunea noastră de a ajuta femeile să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima  lor este modelată din credințele noastre despre Dumnezeu și din modul în care El ni S-a revelat prin Biblie.

Iată un scurt rezumat a ceea ce credem că este adevărat:

Crezul de la Niceea

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul.

Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Și întru Unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat De la Duhul Sfânt și
din Maria Fecioara, și S-a făcut om.

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat.

Și a înviat a treia zi după Scripturi.

Și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.

Și iarăși va să vină cu slavă să judece viii și morții, a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit.

Și în Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și Fiul, este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.

În Una Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică.

Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.

Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie.

Amin.

Rezumatul convingerilor noastre

Biblia este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu.

Dumnezeu este triunic: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Dumnezeirea lui Isus, nașterea din fecioară, umanitatea fără păcat, moartea ispășitoare pe cruce, învierea trupească și înălțarea la cer.

Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.

Mântuirea este numai prin har, numai prin credința în Hristos.

Duhul Sfânt locuiește în credincioși, împuternicindu-i să trăiască viața creștină.

Hristos se va întoarce să-i judece pe cei vii și pe cei morți.

Învierea trupului: viața veșnică în cer pentru toți adevărații credincioși și pedeapsa veșnică în iad pentru toți necredincioșii.

Biserica este alcătuită din toți credincioșii adevărați din orice neam, limbă, și națiune.

Credincioșilor li se poruncește să spună altora Vestea Bună a Evangheliei.